Desembre 2020

Mesures de salut pública a Catalunya

*Actualització 05-01-2021:

Noves restriccions entre el 7 de gener i el 8 de febrer a les 00:00h; els principals canvis són:

Mobilitat
Es pròrroga el confinament perimetral de Catalunya i el confinament nocturn amb les excepcions justificades. Queda limitada l’entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades, així com la realització d’activitat física i d’activitats esportives individuals a l’aire lliure entre municipis limítrofs.

Horaris de tancament
Es prorroguen els horaris de tancament, en cap cas pugui superar la franja entre les 6h i les 21h, en general; la franja entre les 6h i les 22h, en cas d’activitats culturals i per a la recollida a l’establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 6h i les 23h per a l’activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Empreses de serveis i comerç minorista
La prestació de serveis s’ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l’activitat s’hauran d’extremar les mesures higièniques.

Se suspèn l'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall els dissabtes i diumenges, tret dels establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.
c) Que els establiments apliquin de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

En queden exceptuats els establiments comercials dedicats a la venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, que poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures previstes en el pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials, galeries comercials i recintes comercials.

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials dedicats a venda de productes essencials relacionats a l’annex 2 del Decret llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública, i d'adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19, de productes higiènics, els centres de veterinària, les perruqueries, els centres d’estètica, els concessionaris d’automòbils i els centres de jardineria, poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície, i amb les mesures establertes d’higiene i de seguretat establertes en el pla sectorial de comerç aprovat pels òrgans de govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

També poden obrir al públic, excepte dissabtes i diumenges, aquells establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres, galeries o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats i disposin d’accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30% i aplicant de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació del PROCICAT.

Així mateix, poden obrir al públic els equipaments culturals i els equipaments esportius ubicats dins de centres, galeries o recintes comercials, amb subjecció a les condicions que per a l’exercici de l’activitat corresponent s’estableixen a l’apartat 12 d’aquesta Resolució.

Roman suspesa l’obertura al públic dels locals i establiments de restauració integrats en centres, galeries o recintes comercials.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

Activitats d’hostaleria i restauració
Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

- El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
- En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
- A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
- S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 h a les 9:30 h i de les 13 h a les 15:30 h. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, d’acord amb el règim horari establert a l’apartat 6 d’aquesta Resolució.
- Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22 h.

Aquesta Resolució entrarà en vigor el 7 de gener de 2021, i durarà fins a les 00:00 h del dia 18 de gener de 2021.


*Actualització 21-12-2020:

Nova pròrroga per la resolució SLT/3354/2020, d'aplicació a partir de dilluns 21 de desembre fins al dilluns, 11 de gener.

Pel que fa a la mobilitat:

Perímetre tancat a tot Catalunya, excepte per als desplaçaments justificats i visites al lloc de residència habitual de familiars o persones properes entre el 23 de desembre i el 6 de gener.

Dins del territori es restringeix a l’àmbit comarcal tota la setmana. A més, els membres d'una bombolla de convivència es poden establir en una altra comarca (domicili o allotjament).

Pel que fa a la restauració:

Els establiments d’hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

-El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.

-En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

-A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

-Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

Excepcionalment, en els serveis corresponents als àpats dels dies 24, 25, 26 i 31 de desembre de 2020 i dels dies 1, 5 i 6 de gener de 2021, el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules s’estableix en sis persones, llevat que siguin convivents, sempre que pertanyin com a màxim a dues bombolles de convivència.

S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència.

El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquestes franges horàries.

Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l’establiment es podran dur a terme durant tot l’horari d’obertura de l’establiment, entre les 6h i les 22h per a la recollida a l’establiment i fins a les 23h per als serveis a domicili.

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Els establiments d’hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades abans de les 21h.

Pel que fa a les mesures especials per als dies més assenyalats de Nadal 24, 25, 26 i 31 de desembre i 6 de gener: Les trobades es limiten a un màxim de 10 persones, incloent-hi infants, i 2 bombolles de convivència. El confinament nocturn per tornar al domilici es flexibilitza: nit de Nadal i de Cap d’Any fins a la 1h, i la nit de Reis fins a les 23h.

La resta de mesures restrictives continuen vigents.


*Actualització 21-11-2020:

Nova pròrroga de les mesures de restricció a Catalunya.

Es prorroga la prohibició de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

Es prorroguen les mesures de restricció de la mobilitat nocturna, i la limitació de reunions i trobades familiars que superin les 6 persones.


Horaris de tancament:

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses en cap cas pot superar:

la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06:00 hores i les 21:30 hores, en el cas de restauració per a consum a l'establiment, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració.

En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.

Les botigues de conveniència, els establiments comercials annexos a les gasolineres, i els establiments de menys de 300 metres quadrats de superfície de venda, i tots els establiments comercials ubicats en municipis turístics, no poden romandre oberts ni portar a terme cap activitat de venda entre les 21.00 i les 06.00 hores.

S'exceptuen d'aquesta limitació les activitats de caràcter essencial.


Comerç:

La prestació de serveis es pot dur a terme quan impliqui un contacte personal proper sempre que es concerti amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin dels equips de protecció adequats.


Centres comercials:

Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica, centres de veterinària i equipaments culturals i esportius poden romandre oberts.

També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials i que comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada a que redueixin al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

S'exclouen d'aquesta limitació els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d'acord amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç.


Activitats d'hostaleria i restauració:

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents.

S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”.

S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”.

El tipus i mida de taula ha de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

No es pot dur a terme servei en taula més enllà de les 21:30 hores.

A partir d'aquesta hora l'establiment només pot dur a terme activitat de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a la Resolució.

La resolució tindrà una vigència de 14 dies.


*Actualització 30-10-2020:

1. Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats, que es produeixin per algun dels motius següents:

a) Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

b) Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

c) Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

d) Retorn al lloc de residència habitual o familiar.

e) Assistència i cura a persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.

f) Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

g) Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

h) Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

i) Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

j) A causa de força major o situació de necessitat.

k) Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Addicionalment, durant el temps de vigència de l'esmentada mesura de restricció, des de les 06.00 hores de divendres fins a les 06.00 hores de dilluns, queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada terme municipal, amb les excepcions previstes en el punt anterior.

S'exceptuen d'aquesta restricció les activitats esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

No està sotmesa a cap restricció la circulació en trànsit.


Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que pertanyin a la “bombolla de convivència”, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic.

En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d'aliments ni de begudes.

No es consideren incloses en la prohibició les persones que estiguin desenvolupant una activitat laboral, les activitats de culte, els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, ni els mitjans de transport públic. Tampoc s'hi inclouen les activitats docents (incloses les universitàries), les activitats extraescolars permeses d'acord amb l'apartat 12 d'aquesta Resolució i les activitats d'intervenció socioeducativa, incloent-hi el transport escolar, ni a les activitats culturals que poden romandre obertes.


Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari, social o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell.

La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.


Se suspèn l'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials. Els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària poden romandre oberts.

També poden obrir al públic aquells establiments comercials que es trobin dins dels centres o recintes comercials, que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats i comptin amb accés directe i independent des de la via pública, amb un aforament màxim del 30%.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes detallistes queda condicionada a:

a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 800 metres quadrats.

b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

c) En el cas d'establiments i locals comercials amb una superfície de venda de més de 800 metres quadrats, que acotin l'espai d'obertura al públic a l'esmentada superfície, i redueixin al 30% de l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat que correspongui a aquesta superfície.

Els establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil i centres de jardineria poden romandre oberts sigui quina sigui la seva superfície.

Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili.

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments, serveis religiosos, cerimònies fúnebres, han de limitar l'assistència al 30% de l'aforament.


Se suspèn l'obertura al públic dels serveis de restauració en tot tipus de locals i establiments. Els serveis de restauració es poden continuar prestant exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment.

Resten exclosos d'aquesta suspensió:

-Els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sense perjudici que també puguin prestar serveis de lliurament a domicili o recollida a l'establiment.

-Els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjador de caràcter social.

-Altres serveis de restauració de centres de formació no inclosos en el paràgraf anterior i els serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores.

En les àrees de servei d'autopistes i altres vies, les activitats de restauració es poden prestar exclusivament mitjançant serveis de lliurament al mateix establiment.


HORARIS:

L'horari d'obertura al públic no pot superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, o la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores en cas d'activitats culturals. En el cas de l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili, aquesta es pot prestar en la franja compresa entre les 06.00 hores i les 23.00 hores.Empreses de serveis i comerç minorista

Les empreses no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, tret que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d'aquesta previsió els serveis de perruqueria, els quals poden oferir, únicament, les activitats relacionades amb la higiene del cabell. La prestació de serveis s'ha de fer, en la mesura que sigui possible, sense contacte físic amb els clients.

L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d'exposició i venda superior a 400 metres quadrats resta condicionada a establir sistemes de control de l'accés i de l'aforament en temps real, ja sigui a través de personal o de mitjans de telecontrol, així com a la definició de circuits i fluxos de mobilitat regulats, i es restringeixi l'accés als emprovadors a un màxim d'una persona per cabina. En els centres comercials, galeries comercials o recintes comercials s'han d'establir sistemes de control d'aforament i de fluxos, en els termes abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials, galeries comercials o recintes comercials. Es restringirà l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

En tot cas, els establiments i locals comercials minoristes han de complir els requisits següents:

a) Que es redueixi al 30% l'aforament total permès per llicència o autorització de l'activitat, tret dels establiments comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i centres de veterinària, que han de reduir al 50% el seu aforament total permès. En el cas d'establiments distribuïts en diverses plantes, la presència de clients en cadascuna d'elles haurà de guardar aquesta mateixa proporció. La mateixa reducció d'aforament és d'aplicació a les zones comunes i de pas dels centres comercials, galeries comercials o recintes comercials.

En qualsevol cas, s'haurà de garantir una distància mínima d'1,5 metres entre clients. En els locals comercials en què no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions en interior del local o en el seu accés, i també sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament evitarà el contacte directe amb el client mitjançant recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat.

c) Aquests establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pels òrgans de Govern del Pla d'actuació PROCICAT.


Activitats d'hoteleria i restauració

Se suspenen les activitats de restauració, en tot tipus de locals i establiments, que es poden prestar exclusivament mitjançant serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.

Resten exclosos d'aquesta suspensió els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que poden romandre oberts sempre que sigui per a ús exclusiu dels seus clients, sens perjudici que també puguin prestar serveis d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia. També resten exclosos d'aquesta suspensió els serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent-hi les activitats de lleure infantil i juvenil, els menjadors escolars, i els serveis de menjador de caràcter social.

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.


Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives

Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions en recintes estables tant espais tancats, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, com a l'aire lliure en els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, sempre que en tots els casos anteriors tot el públic assisteixi amb seients preassignats i registre de dades de contacte i es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat màxima permesa per llicència o autorització de l'activitat i que es compleixen les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació PROCICAT.

Per a les activitats culturals esmentades, així com per als espectacles públics i les activitats recreatives autoritzades a l'obertura, s'estableix l'horari de tancament a les 23:00 h. Quant a les activitats de bar, restaurant o restaurant bar que es duguin a terme en els locals i establiments on se celebrin aquests espectacles i activitats recreatives musicals, es poden prestar exclusivament de amb recollida a local o lliurament a domicili.

Les instal·lacions i els equipaments esportius es poden utilitzar sempre que es garanteixi no superar el 50% de l'aforament, que hi hagi control d'accés i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats. No es troben afectats per aquestes prohibicions les instal·lacions i els equipaments esportius destinats a la tecnificació i al rendiment esportiu.

S'estableix l'ajornament de totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a Catalunya durant el període de vigència d'aquesta Resolució, a excepció de les competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals.

Se suspèn l'obertura al públic dels parcs i fires d'atraccions, incloent-hi tot tipus d'estructures no permanents desmuntables. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats. Els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc infantils poden romandre oberts seguint les pautes d'ús i manteniment aprovades pel PROCICAT per a aquests espais. No es permet l'ús d'aquests espais a partir de les 20 hores.


*Aquesta Resolució entra en vigor en la data de la publicació al DOGC, a excepció dels apartats 4 (Reunions i/o trobades (familiars i de caràcter social), 6 (Actes religiosos i cerimònies civils) pel que fa a les previsions que afecten els actes religiosos i 12 (Activitats docents universitàries), l'entrada en vigor dels quals es condiciona a la prèvia autorització per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Mentre no entra en vigor l'apartat 4 d'aquesta Resolució, es manté vigent la Resolució SLT/2480/2020, de 8 d'octubre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya.

Infografia

DESCARREGA AQUI LA TAULA RESUM ->

Descarregar